Thể loại: HTML

Khoá học về HTML 2

Bài 20: Bố cục trang web trong HTML

Bố cục (layout) của website rất quan trọng, nó quyết định việc bố trí các thành phần trên trang có hợp lý và chuyên nghiệp hay không. Các Website thường hiển thị nội dung...

Khoá học về HTML 1

Bài 17: Danh sách trong HTML

Trên trang web đôi khi ta cần thể hiện dữ liệu dưới dạng danh sách các đầu mục. Trong HTML hỗ trợ 3 kiểu hiển thị kiểu danh sách là kiểu sắp xếp (Ordered List), kiểu không sắp xếp (Unordered List) và kiểu mô tả (Description List).

Khoá học về HTML 0

Bài 16: Bảng trong HTML

Để hiển thị được dữ liệu theo các hàng các cột, chúng ta phải sử dụng thẻ tạo bảng trong HTML. Để khai thác và sử dụng hiệu quả bảng trong HTML, bài viết này giới thiệu cách sử dụng thẻ table và các thẻ và thuộc tính khác liên quan đến bảng.

Khoá học về HTML 5

Bài 15: Ảnh trong HTML

Trang HTML có thể chứa được nhiều loại dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh … Để nhúng được hình ảnh vào trang web tuy rất đơn giản nhưng sẽ có nhiều thủ thuật mà các bạn phải chú ý: như đặt kích thước ảnh, gắn ảnh động, bản đồ ảnh, căn chỉnh ảnh với văn bản …

Khoá học về HTML 0

Bài 14: Các liên kết trong HTML

Trên trang web ngoài dữ liệu văn bản, âm thanh, hình ảnh … chúng ta còn có các liên kết tới các tài nguyên khác để cho phép người sử dụng di chuyển đến tài nguyên đó một cách nhanh nhất. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cách sử dụng siêu liên kết trong HTML.

Khoá học về HTML 0

Bài 13: Định kiểu HTML với CSS

CSS là mộ chuẩn mạnh cho phép bạn thiết kế, trình bày trang web theo một phong cách riêng của bạn. Hiểu biết sâu về cách thức hoạt động của CSS sẽ giúp bạn xây dựng các trang web có giao diện đẹp, đồng nhất và tương thích trên nhiều trình duyệt.

Khoá học về HTML 1

Bài 12: Chú thích trong HTML

Chú thích trong HTML cũng như trong các ngôn ngữ lập trình khác giúp chúng ta ghi chú chức năng, giải thích ý nghĩa một đoạn code nào đó. Các chú thích giúp người đọc dễ hiểu mã nguồn hơn và dễ bảo trì. Bài này chúng ta tìm hiểu chức năng của việc thêm các dòng chú thích và cú pháp để thêm các chú thích vào mã nguồn HTML.

Khoá học về HTML 1

Bài 11: Hiển thị code máy tính trong HTML

Bài học này chúng ta sẽ làm học các thẻ hiển thị code máy tính hiển thị trên trang web như thẻ code, thẻ var, thẻ kbd, thẻ samp, thẻ pre và hiểu rõ nguồn gốc tại sau chúng ta cần phải sử dụng các thẻ này.