Thể loại: Phát triển ứng dụng

Nghiên cứu phát triển các ứng dụng mới và tích hợp các module, các chức năng khác vào các ứng dụng đã có sẵn.