Tìm ở đây các khoá học về công nghệ thông tin

Khoá học về HTML 2

Bài 25: Thẻ Form trong HTML

Phần tử <form> Form trong HTML thường được sử dụng để thu thập dữ liệu đầu vào của người sử dụng. Phần tử <form> định nghĩa một Form trong HTML: <form> . Các phần tử trong...

lập trình php và mysql 0

Bài 3: Sử dụng biến trong PHP

Biến trong PHP Biến là “các container” hay “các kho hàng” cho lưu trữ thông tin. Khai báo biến trong PHP Trong PHP, mộ biết bắt đầu bởi dấu $, theo sau nó là...

lập trình php và mysql 0

Bài 2: Cú pháp PHP

Cú pháp PHP 5 Script PHP được chạy ở phía server và kết quả khi chạy là một thuần HTLM gửi về cho trình duyệt. Cú pháp cơ bản PHP Đoạn script PHP có...

lập trình php và mysql 0

Bài 1: Giới thiệu PHP

Các script PHP được thực thi trên server. Bạn nên biết trước Trước khi bạn bắt đầu với PHP, bạn nên có những kiến thức cơ bản về các phần sau: HTML CSS JavaScript...