Ảnh nổi sang bên phải:

Smiley face Một đoạn văn với một ảnh nổi.Một đoạn văn với một ảnh nổi.Một đoạn văn với một ảnh nổi.

Ảnh nổi sang bên trái:

Smiley face Một đoạn văn với một ảnh nổi.Một đoạn văn với một ảnh nổi.Một đoạn văn với một ảnh nổi.


Vui lòng sử dụng các thuộc tính CSS float. Các thuộc tính align bị phản đối trong HTML 4, và không được hỗ trợ trong HTML5.