Sử dụng thuộc tính style là tốt hơn ( thay vì thuộc tính width và height), bởi vì nó ngăn cản style sheets nội bộ hay bên ngoài để thay đổi kích thước của ảnh:

HTML5 Icon HTML5 Icon