Nếu trình duyệt không tìm thấy ảnh, nó sẽ hiển thị văn bản:

HTML5 Icon