Thử mở trang này, rồi thực hiện ngắt mạng Internet và thử tải lại trang. Bạn sẽ thấy Script này chạy bình thường.