Thành thạo lập trình C#

Thành thạo lập trình C#

Bài 8: Bài tập tổng hợp

Viết chương trình C# cho các bài toán sau:

Bài 01. Tính diện tích và chu vi hình tròn có bán kính r.

Bài 02. Tính diện tích và chu vi hình tam giác có 3 cạnh a, b, c.

Bài 03. Giải phương trình bậc 2 ax^2 + bx + c = 0 (a#0).

Bài 04. Nhập vào giá trị của x và tính y theo công thức sau:

Bài 05. Nhập vào tháng và năm dương lịch. Đưa ra số ngày của tháng trong năm đó.

Biết rằng tháng 2 của năm nhuận có 29 ngày, năm không nhuận có 28 ngày (năm nhuận là năm chia hết cho 4 và (không chia hết cho 100 hoặc chia hết cho 400)).

Bài 06. Tính gần đúng số π theo công thức sau (tính gần đúng với n số hạng đầu tiên):

Bài 07. Tính gần đúng số ex theo công thức sau

(tính gần đúng với độ chính xác epsilon = 10-4):

Bài 08. Tìm các số nguyên tố trong khoảng từ 1 đến n.

Bài toán nhỏ: Chứng minh một số có phải là số nguyên tố.

Bài 09. Tìm USCLN của hai số nguyên dương a và b.

(Các bài còn lại là của phần nội dung trong các bài lý thuyết tiếp theo, timoday sẽ gửi đến cho các bạn sau!)

Bài 10. Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương. Đưa ra màn hình xâu ký tự số nhị phân tương ứng.


— HẾT —

2 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap