Tính giai thừa của số nguyên dương


1. Yêu cầu

Viết chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương nhập vào từ bàn phím.
Công thức tính giai thừa: n! = 1*2*….*(n-1)*n;

2. Thuật toán


Bước 1. Start
Bước 2. Read n
Bước 3. [Khởi tạo]
i=1, fact=1
Bước 4. If i<=n 
		goto Bước 5 
	else 
		goto Bước 8
Bước 5. fact=fact*i
Bước 6. i=i+1
Bước 7: goto Bước 4 
Bước 8. Print fact 
Bước 9. Stop

3. Lưu đồ thuật giải

4. Code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap