Thể loại: Tài liệu

Tài liệu bao gồm giáo trình, bài báo, các báo cáo

Kỹ thuật tối ưu Web SEO 0

Tài liệu tổng hợp về SEO

Giới thiệu SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization, là một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trên các công cụ tìm kiếm như Google,...

Kiểm thử phần mềm, kiểm thử cho thiết bị di động 0

Tổng quan về kiểm thử phần mềm

Bạn sẽ hiểu được mục đích và vị trí của testing trong toàn bộ chu trình phát triển phần mềm. Vai trò của các tester và nhóm tester độc lập, qui trình test, các giai đoạn test, các phương pháp, kỹ thuật test trong từng giai đoạn test được áp dụng, vòng đời của 1 lỗi,  Bugs tracking (sử dụng testtrackpro) và các tài liệu test cần có.

EnglishVietnamese