Thể loại: JavaScript

Khoá học về JavaScript

Khoá học JavaScript 0

Bài 2: Viết code JavaScript ở đâu

JavaScript là code chạy tại phía client thường được các lập trình viên viết trên các trang web để có thể làm các công việc khác nhau như kiểm tra dữ liệu, cập nhật thông tin … Có những cách nào để nhúng code JavaScript vào trang?

Khoá học JavaScript 0

Bài 1: Giới thiệu về JavaScript

Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. JavaScript được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Website. Javascript được hỗ trợ hầu như trên tất cả các trình duyệt như Firefox, Chrome, …