Category: PyQt6 và Qt Designer

Tìm hiểu về thư viện PyQt6 và công cụ Qt Designer

python pyqt 0

PyQt6 Hello World

Trong bài viết này, chúng ta thực hiện viết chương trình đầu tiên có sử dụng thư viện PyQt6. Chương trình này nhằm mục đích tạo ra một cửa sổ ứng dụng đơn giản....