0
1 Bình luận

Viết chương trình nhập vào một dãy số từ bàn phím,tính trung bình các số lẻ

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 24/05/2024
Hình đại diện của người dùng
Phan Tiến đã bình luận

Theo em số nào số lẻ? Nếu em kiểm tra được là số lẻ thì em sẽ tính được thôi.
Thuật toán:
– Khởi tạo biến đếm số lẻ
– Khởi tạo biến tổng chứa giá trị tính tổng số lẻ (ban đầu khởi tạo = 0)
– Kiểm tra nếu 1 phần tử trong dãy là số lẻ thì tăng biến đếm lên và cộng dồn vào biến tổng
– Sau khi tính tổng chia cho số đếm => ra trung bình số lẻ