0
1 Bình luận

Viết chương trình nhập vào một dãy số từ bàn phím,tính trung bình các số lẻ

Phan Tiến đã thay đổi trang thái thành công khai 24/05/2024
Phan Tiến đã bình luận

Theo em số nào số lẻ? Nếu em kiểm tra được là số lẻ thì em sẽ tính được thôi.
Thuật toán:
– Khởi tạo biến đếm số lẻ
– Khởi tạo biến tổng chứa giá trị tính tổng số lẻ (ban đầu khởi tạo = 0)
– Kiểm tra nếu 1 phần tử trong dãy là số lẻ thì tăng biến đếm lên và cộng dồn vào biến tổng
– Sau khi tính tổng chia cho số đếm => ra trung bình số lẻ