Các phương thức Request trong giao thức HTTP

Giao thức HTTP là gì? Giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) được thiết kế để cho phép giao tiếp giữa clients và servers. HTTP làm việc như một giao thức yêu cầu-phản hồi (request-response)...