Lưu trữ Stack bằng Python List

Ngăn xếp (Stack) là một trong những cấu trúc dữ liệu cơ bản nhất mà chắc chắn sinh viên ngành Công nghệ thông tin nào cũng phải học. Ngăn xếp được ứng dụng trong...