Tác giả: Hoàng Tuân

python pyqt 0

PyQt6 Hello World

Trong bài viết này, chúng ta thực hiện viết chương trình đầu tiên có sử dụng thư viện PyQt6. Chương trình này nhằm mục đích tạo ra một cửa sổ ứng dụng đơn giản....

c++ 0

Bài 6: Xây dựng thuật toán

Thuật toán là gì? Để giải quyết một vấn đề đặt ra hay một bài toán, người lập trình không chỉ có sử dụng một ngôn ngữ lập trình nào đó để lập trình,...

logo_scratch 0

Sắp xếp chọn trong Scratch

Sắp xếp là một trong những dạng bài tập thường xuyển được xuất hiện trong các đề thi. Sắp xếp là quá trình xử lý danh sách các đối tượng, phần tử được đặt...

learning english 0

Thì hiện tại đơn

THE PRESENT SIMPLE TENSE (THÌ/THỜI HIỆN TẠI ĐƠN) 1. Form (Cấu trúc) a. Affirmative form (Dạng khẳng định) Đối với động từ đặc biệt (am/is/are, can, may, …). Cụ thể: Chủ ngữ là I...