Được đánh dấu: Học lập trình

logo_scratch 0

Sắp xếp chọn trong Scratch

Sắp xếp là một trong những dạng bài tập thường xuyển được xuất hiện trong các đề thi. Sắp xếp là quá trình xử lý danh sách các đối tượng, phần tử được đặt...

EnglishVietnamese