Hiển thị 3 số nguyên theo thứ tự tăng dần, dùng tối đa một biến phụĐề bài: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên. Hãy hiển thị 3 số nguyên này ra màn hình theo thứ tự tăng dần và chỉ dùng tối đa 1 biến phụ
Yêu cầu kiến thức:

 • Phân tích, thiết kế giải thuật để không bỏ sót trường hợp
 • Vận dụng cách sắp xếp tự nhiên trong cuộc sống “Cuộc sống và lập trình”
Cơ sở lý thuyết:
Chúng ta có 3 số nguyên a, b, c. Yêu cầu hiển thị 3 số nguyên này theo thứ tự tăng dần.
Ta so sánh theo từng cặp để không bỏ sót trường hợp nào. Xét lần lượt các cặp (a; b), (a; c) và (b; c)

 • Nếu a < b mà sai thì tức là a >= b (Ngược lại của < là >=)
 • Nếu a < c mà sai thì tức là a >= c. Kết hợp với trường hợp trên thì ta suy ra a lớn nhất (Vì a >= b và a >= c)
 • Nếu b < c mà sai thì tức là b >= c. Như vậy c là giá trị nhỏ nhất trong 3 số trên.

Code tham khảo dưới được lưu với phần mở rộng là “.cpp”:


// Ho ten: Hoang Van Tuan
// Website: timoday.edu.vn
// De bai:
/* Bai 3: Hien thi 3 so nguyen theo thu tu tang dan. Yeu cau dung toi da 1 bien phu */

#include<iostream>
#include<stdio.h>

using namespace std;

// Khai bao ham
void Swap(int &x, int &y); // Ham hoan chuyen 2 so nguyen truyen vao

//===chuong trinh chinh===
int main()
{
  // Khai bao bien
  int a, b, c, tg;

  // Nhap du lieu
  cout<<"Nhap vao so nguyen thu nhat: "; cin>>a;
  cout<<"Nhap vao so nguyen thu hai: "; cin>>b;
  cout<<"Nhap vao so nguyen thu ba: "; cin>>c;

  // Thiet ke giai thuat
  if(a<b) Swap(a, b); // Neu a < b thi hoan chuyen, suy ra a >= b
  if(a<c) Swap(a, c); // Neu a < c thi hoan chuyen, suy ra a lon nhat
  if(b<c) Swap(b, c); // Neu b < c thi hoan chuyen, suy ra c nho nhat

  // Hien thi ket qua
  printf("3 so nguyen theo thu tu tang dan la: %d; %d va %d", c, b, a);

  cout<<endl;
  return 0;
}
//===dinh nghia ham===
void Swap(int &x, int &y)
{
  int tg;
  tg = x;
  x = y;
  y = tg;
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese