Python String center()


Phương thức này center() tạo và trả về một chuỗi giữa mới sau khi đệm nó bằng ký tự đã chỉ định.

Ví dụ

# website: timoday.edu.vn
# Ví dụ tổng quan về phương thức capitalize trong Python

# Đầu vào
sentence = "python is AWesome."

# trả về chuỗi đệm ở giữa có độ dài 24
new_string = sentence.center(24, '*')

print(new_string)

# Đầu ra:  ***Python is awesome****

Cú pháp

Cú pháp của center()phương thức này là: str.center(width, [fillchar])
Ở đây str là 1 chuỗi.

Tham số của phương thức

Phương thức center() có 2 tham số:
Chiều rộng – chiều dài của chuỗi có ký tự đệm.
fillchar (tùy chọn) – ký tự đệm.

Lưu ý: Nếu ký tự đệm không được cung cấp khoảng trắng được lấy làm đối số mặc định.

Giá trị trả về

Phương thức center() này trả về:
một chuỗi được đệm với quy định từ ký tự đệm.

Lưu ý: Phương thức center() không thay đổi chuỗi gốc.

Ví dụ:

# website: timoday.edu.vn
# Ví dụ tổng quan về phương thức capitalize trong Python

# Đầu vào
sentence = "python is AWesome."

# trả về chuỗi đệm ở giữa có độ dài 20
new_string = sentence.center(20, '$')

print(new_string)

# Đầu ra:  $Python thật tuyệt vời$$

You may also like...

Trả lời