Tác giả: quoctuan

Học Python 0

Python String casefold()

Phương thức casefold() chuyển đổi tất cả các ký tự của chuỗi đó thành chữ thường và trả về một chuỗi mới. Ví dụ: # website: timoday.edu.vn # Ví dụ tổng quan về phương...

Học Python 0

Python String center()

Phương thức này center() tạo và trả về một chuỗi giữa mới sau khi đệm nó bằng ký tự đã chỉ định. Ví dụ # website: timoday.edu.vn # Ví dụ tổng quan về phương...

Học Python 0

Python String capitalize()

Phương thức capitalize() chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành ký tự chữ hoa và tất cả các ký tự khác của chuỗi đó thành ký tự chữ thường. Ví dụ: #...

EnglishVietnamese