Python String capitalize()


Phương thức capitalize() chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành ký tự chữ hoa và tất cả các ký tự khác của chuỗi đó thành ký tự chữ thường.
Ví dụ:

# website: timoday.edu.vn
# Ví dụ tổng quan về phương thức capitalize trong Python

# Đầu vào
sentence = "i love PYTHON"

# chuyển đổi ký tự đầu tiên thành hoa, các ký tự còn lại là thường
capitalized_str = sentence.capitalize()

print(capitalized_str)

# Đầu ra: I love python

Cú pháp

Cú pháp phương thức capitalize() là: string.capitalize()

Tham số phương thức

Phương thức capitalize() không cần tham số truyền vào.

Giá trị trả về

Giá trị trả về của phương thức capitalize() là:

  • ký tự đầu tiên của chuỗi là chữ hoa, các ký tự khác là chữ thường.

Ví dụ

# website: timoday.edu.vn
# Ví dụ tổng quan về phương thức capitalize trong Python

# Đầu vào
sentence = "python is AWesome."

# chuyển đổi ký tự đầu tiên thành hoa, các ký tự còn lại là thường
capitalized_str = sentence.capitalize()

print(capitalized_str)

# Đầu ra:  Python is awesome.

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời