Python String casefold()


Phương thức casefold() chuyển đổi tất cả các ký tự của chuỗi đó thành chữ thường và trả về một chuỗi mới.
Ví dụ:

# website: timoday.edu.vn
# Ví dụ tổng quan về phương thức capitalize trong Python

# Đầu vào
sentence = "pYtHon"

# chuyển đổi tất cả các ký tự thành chữ thường
lowercased_string = text.casefold()

print(lowercased_string)

# Đầu ra: python

Cú pháp

Cú pháp phương thức casefold() là: str.casefold()

Tham số phương thức

Phương thức casefold() không cần tham số truyền vào.

Giá trị trả về

Giá trị trả về của phương thức casefold() là:

  • một chuỗi chữ thường.

Ví dụ

# website: timoday.edu.vn
# Ví dụ tổng quan về phương thức casefold trong Python

# Đầu vào
sentence = "PYTHON IS FUN"

# chuyển đổi tất cả các ký tự thành chữ thường
capitalized_str = sentence.capitalize()

print(text.casefold())

# Đầu ra:  python is fun

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese