Tính ngày thứ bao nhiêu trong năm bằng C++Đề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++ nhập vào ngày, tháng, năm (giả sử nhập đúng, không cần kiểm tra hợp lệ). Tìm xem ngày đó là ngày thứ bao nhiêu trong năm.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu các biến
 • Sử dụng vòng lặp for và lệnh rẽ nhánh switch để phân chia các tháng và tính tổng số ngày

Code tham khảo dưới được lưu với phần mở rộng là “.cpp”:


// Ho ten: Hoang Van Tuan
// Website: timoday.edu.vn
// De bai:
/* Bai 7: Tinh ngay thu bao nhieu trong nam */

#include<iostream>
#include<stdio.h>

using namespace std;

//===chuong trinh chinh===
int main()
{
  // Khai bao bien
  int day, month, year, s, i;

  // Nhap du lieu
  cout<<"Nhap vao ngay: "; cin>>day;
  cout<<"Nhap vao thang: "; cin>>month;
  cout<<"Nhap vao nam: "; cin>>year;

  s = day; // S: Tong ngay
  for(i=1;i<month;i++)
  {
    switch(i)
    {
      case 4:
      case 6:
      case 9:
      case 11:
        s+=30;
        break;
      case 2:
        s+=28+((year%4==0 && year%100) || (year%400==0));
        break;
      default:
        s+=31;
    }
  }

  printf("Ngay thu: %d", s);

  cout<<endl;
  return 0;
}
//===dinh nghia ham===


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese