Viết chương trình tính khoảng cách 2 điểm trong hệ tọa độ Descartes OxyĐề bài: Nhập vào tọa độ 2 điểm A(xA; yA) và B(xB; yB). Tính khoảng cách AB.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu
 • Khai báo và sử dụng biến
 • Nhập và hiện thị giá trị của các biến
 • Vận dụng công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm trong hệ tọa độ Descartes Oxy

Code tham khảo dưới được lưu với phần mở rộng là “.cpp”:


// Ho ten: Hoang Van Tuan
// Website: timoday.edu.vn
// De bai:
/* Bai 1: Tinh khoang cach giua 2 diem trong he toa do Oxy*/

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

using namespace std;

//===chuong trinh chinh===
int main()
{
  // Khai bao bien
  float xA, yA, xB, yB, d;

  // Nhap toa do cho cac bien
  cout<<"Nhap vao hoanh do diem A: "; cin>>xA;
  cout<<"Nhap vao tung do diem A: "; cin>>yA;

  cout<<"Nhap vao hoanh do diem B: "; cin>>xB;
  cout<<"Nhap vao tung do diem B: "; cin>>yB;

  // Tinh khoang cach giua 2 diem
  d = sqrt((xB - xA)*(xB - xA) + (yB - yA)*(yB - yA));

  // Hien thi ket qua
  printf("Khoang cach giua 2 diem A va B la: %0.2f", d);

  cout<<endl;
  return 0;
}
//===dinh nghia ham===


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese