Xác định vị trí tương đối giữa điểm M và đường tròn tâm O bán kính RĐề bài: Viết chương trình nhập vào tọa độ điểm O(xO; yO) là tâm của một đường tròn, và bán kính R. Nhập vào tọa độ điểm M(xM; yM). Hãy xác định điểm M nằm trong, trên hay nằm ngoài đường tròn.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định chính xác yêu cầu bài toán
 • Xác định đúng kiểu dữ liệu của các biến trong chương trình
 • Vận dụng các xác định vị trí tương đối giữa một điểm và một đường tròn trong toán học
Cơ sở toán học:
Từ 2 điểm C (tâm hình tròn) và điểm M, ta tính được khoảng cách d giữa 2 điểm trên (Xem cách tính). Rồi đem so sánh với bán kính R.

 • Nếu d < R hay (R – d) > 0 thì M nằm trong đường tròn.
 • Nếu d > R hay (R – d) < 0 thì M nằm ngoài đường tròn.
 • Nếu d = R hay (R – d) = 0 thì M nằm trên đường tròn.

Code tham khảo dưới được lưu với phần mở rộng là “.cpp”:


// Ho ten: Hoang Van Tuan
// Website: timoday.edu.vn
// De bai:
/* Bai 2: Xac dinh vi tri tuong doi giua diem M va duong tron tam C ban kinh R */

#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<math.h>

using namespace std;

//===chuong trinh chinh===
int main()
{
  // Khai bao bien
  float xC, yC, R, xM, yM, d;

  // Nhap du lieu
  cout<<"Nhap vao hoanh do diem C: "; cin>>xC;
  cout<<"Nhap vao tung do diem C: "; cin>>yC;

  cout<<"Nhap vao ban kinh: "; cin>>R;

  cout<<"Nhap vao hoanh do diem M: "; cin>>xM;
  cout<<"Nhap vao tung do diem M: "; cin>>yM;

  // Tinh vi tri tung doi
  d = R - sqrt((xM-xC)*(xM-xC) + (yM-yC)*(yM-yC));

  // So sanh vi tri tuong doi
  if(d>0)
  {
    cout<<"M nam trong duong tron!";
  }
  else if(d<0)
  {
    cout<<"M nam ngoai duong tron!";
  }
  else
  {
    cout<<"M nam tren duong tron";
  }

  cout<<endl;
  return 0;
}
//===dinh nghia ham===


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese