Tính thứ trong tuần được nhập vào bằng C++Đề bài: Viết chương trình C/C++ nhập vào ngày, tháng, năm. Kiểm tra ngày và tháng nhập có hợp lệ hay không. Tính thứ trong tuần của ngày đó.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu cho các biến
 • Vận dụng cách kiểm tra năm nhuận hay không?
Lưu ý:

 • Năm nhuận (Leap Year) tính theo lịch Gregorian (từ năm 1582): năm phải chia hết cho 4 và không chia hết cho 100, hoặc năm phải chia hết cho 400.
 • Thứ trong tuần được tính theo công thức Zeller:
  DayOfWeek = (d+y+y/4-y/100+y/400+(31*m)/12)%7. Trong đó:

  • a = (14 – month)/12
  • y = year – a
  • m = month + 12*a -2
  • DayOfWeek: 0 (Chủ nhật), 1 (Thứ hai), 2 (Thứ ba), …

Code tham khảo dưới được lưu với phần mở rộng là “.cpp”:


// Ho ten: Hoang Van Tuan
// Website: timoday.edu.vn
// De bai:
/* Bai 6: Tinh thu trong tuan */

#include<iostream>
#include<stdio.h>

using namespace std;

//===chuong trinh chinh===
int main()
{
  // Khai bao bien
  int d, m, y, DayMax, DayOfWeek; // DayMax la so ngay toi da cho thang

  // Nhap du lieu
  cout<<"Nhap vao ngay: "; cin>d;
  cout<<"Nhap vao thang: "; cin>>m;
  cout<<"Nhap vao nam: "; cin>>y;

  // Phan tich thiet ke giai thuat
  if(y<1582)
  {
    cout<<"Nam khong duoc xac dinh!";
    goto KetThuc;
  }

  if(m<1 || m>12)
  {
    cout<<"Thang khong hop le!";
    goto KetThuc;
  }

  switch(m)
  {
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11:
      DayMax=30;
      break;
    case 2:
      DayMax=28+((y%4==0 && y%100!=0) || y%400==0);
      break;
    default:
      DayMax=31;
  }

  if(d<1 || d>DayMax)
  {
    cout<<"Ngay khong hop le!";
    goto KetThuc;
  }

  cout<<"Ngay - thang - nam deu hop le!";

  // Cong thuc Zeller
  y -= (14-m)/12;
  m += 12*((14-m)/12)-2;
  DayMax = (d + y + y/4 - y/100 + y/400 + (31*m)/12)%7;

  if(!DayMax)
  {
    cout<<"\nChu nhat";
  }
  else
  {
    cout<<"\nThu "<<DayMax+1;
  }

KetThuc:
  cout<<endl;
  return 0;
}
//===dinh nghia ham===


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo Kiểm tra năm nhuận bằng Python. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese