Kiểm tra năm nhuận hay không trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python cho phép nhập vào năm, kiểm tra và đưa ra thông báo năm vừa nhập có phải là năm thuận hay không?
Yêu cầu kiến thức:

  • Điều kiện để năm cần kiểm tra là năm nhuận: Nếu năm đó chia hết cho 400 HOẶC ((năm đó chia hết cho 4) VÀ (năm đó không chia hết cho 100))

Code tham khảo dưới đây được viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday

# Nhap du lieu
nam = int(input('Nhap nam nam: '))

# Kiem tra nam nhuan
if (nam % 400 == 0) or ((nam % 4 == 0) and (nam % 100 != 0)):
    print('Nam nhuan')
else:
    print('Nam khong nhuan')


Kết luận:

  • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
  • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese