Kiểm tra xâu đối xứng trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python nhập vào một xâu bất kỳ. Kiểm tra xâu vừa nhập có phải là xâu đối xứng hay không. Thông báo kết quả ra màn hình.
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python

Gợi ý: Xâu B là xâu đối xứng của xâu A thì khi đảo ngược xâu B thì xâu B giống xâu A.

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

# Xay dung ham
def Xau_doi_xung(str):
  """
  :param str: string
  :return: True if symmetrical, False if not symmetrical
  """

  if str[::-1] == str:
    return True
  return False


# Nhap du lieu
str = input("Nhap vao xau bat ky: ")
if Xau_doi_xung(str) is True:
  print("Xau tren doi xung!")
else:
  print("Xau tren khong doi xung!")Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese