Tính tổng ma trận bằng numpy trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python nhập vào hai ma trận cùng kích thước. Tính tổng hai ma trận vừa nhập và hiển thị kết quả ra màn hình.
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python
 • Biết cách sử dụng và ứng dụng thư viện numpy vào tính toán mảng da chiều.

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

# Khai bao thu vien
import numpy as np


# Xay dung ham
def nhap_ma_tran_2_chieu(hang, cot):
  """
  ham nhap vao ma tran va tra ve list da chieu
  """
  ma_tran = []
  for i in range(hang):
    a = []
    for j in range(cot):
      print("\tPhan tu thu [{0}][{1}] la:".format(i+1, j+1), end=" ")
      a.append(int(input()))
    ma_tran.append(a)
  return ma_tran


# Chuong trinh chinh
hang = int(input("Nhap vao so hang: "))
cot = int(input("Nhap vao so cot: "))
print("Nhap vao ma tran A:")
matrix_a = np.array(nhap_ma_tran_2_chieu(hang, cot))
print("Nhap vao ma tran B:")
matrix_b = np.array(nhap_ma_tran_2_chieu(hang, cot))

# Tinh tong hai ma tran
matrix_c = np.add(matrix_a, matrix_b)

# hien thi
print("Ma tran A vua nhap la:")
print(matrix_a)
print("Ma tran B vua nhap la:")
print(matrix_b)
print("Ma tran C la:")
print(matrix_c)Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

You may also like...

Trả lời