Đếm và tính tổng các số chẵn, lẻ trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python nhập vào một mảng các số nguyên. Thực hiện đếm và tính tổng các số chẵn, lẻ rồi hiển thị kết quả ra màn hình.
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python
 • Vận dụng các duyệt list và cách sử dụng list trong Python

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

n = int(input("Nhap vao so luong phan tu: "))

print("Nhap vao phan tu cho mang:")
a = []
for i in range(0, n):
  print("\tPhan tu thu", (i+1), "la:", end=" ")
  a.append(int(input()))

print("Mang vua nhap la:")
for i in range(len(a)):
  print(a[i], end="\t")

chan, le, s_chan, s_le = 0, 0, 0, 0
for i in a:
  if (i%2) == 0:
    chan += 1
    s_chan += i
  else:
    le += 1
    s_le += i

print("\nSo luong phan tu chan la:", chan)
print("So luong phan tu le la:", le)
print("Tong cac phan tu chan la:", s_chan)
print("Tong cac phan tu le la:", s_le)


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese