Kiểm tra số nguyên tố trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python nhập vào một số nguyên bất kỳ. Kiểm tra số nguyên vừa nhập có phải là số nguyên tố hay không và hiển thị kết quả ra màn hình.
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python
 • Hiểu và vận dụng được cách kiểm tra số nguyên tố

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

def KiemTra_NguyenTo(n):
  """
  :param n: int
  :return: True neu n la so nguyen to. False neu n khong la so nguyen to
  """
  kt = True

  if n < 2:
    kt = False
  elif n == 2:
    kt = True
  elif (n % 2) == 0:
    kt = False
  else:
    for i in range(3, n, 2):
      if (n % i) == 0:
        kt = False

  return kt


# Nhap du lieu
n = int(input("Nhap vao so nguyen can kiem tra: "))

# Hien thi ket qua
if KiemTra_NguyenTo(n) is True:
  print(n, "la so nguyen to!")
else:
  print(n, "khong la so nguyen to!")Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese