Chuyển hệ 10 sang hệ 2 trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python đọc vào từ bàn phím một số thập phân (số hệ 10). Chuyển đổi số thập phân vừa nhập sang dạng nhị phân và in kết quả ra màn hình.
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách chuyển đổi hệ 10 thành hệ 2 bằng các phép tính lấy phần dư và lấy phần nguyên trong Python

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

# Xay dung ham
def Dec2Bin(n):
  k = []

  while (n>0):
    a = int(float(n%2)) # Tinh phan du
    k.append(a) # Day phan du vao danh sach
    n = (n-a)/2 # Tinh phan thuong cho phep tinh tiep theo

  kq = ""

  k.reverse() # Dao nguoc danh sach

  # Chuyen doi list sang string
  for i in k:
    kq += str(i)

  return kq


# Chuong trinh chinh
n = int(input("Nhap vao so thap phan: "))
print("So", n," co dang nhi phan la:", Dec2Bin(n))


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese