Sắp xếp tăng dần cho List trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để nhập vào một danh sách các số nguyên. Cài đặt một giải thuật sắp xếp (tăng dần) bất kỳ cho danh sách trên. Hiển thị kết quả của danh sách sau khi sắp xếp ra màn hình.
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python
 • Cách sử dụng danh sách list trong Python

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

a = []
n = int(input("Nhap vao so luong phan tu: n = "))

print("Nhap vao cac phan tu cho danh sach:")
for i in range(n):
  print("\tPhan tu thu", i+1 ,"la:", end=" ")
  a.append(int(input()))

print("Danh sach vua nhap la:")
for i in a:
  print("\t", i, end="")

for i in range(0, n-1):
  for j in range(i+1, n):
    if a[i] > a[j]:
      tg = a[i]
      a[i] = a[j]
      a[j] = tg

print("\nDanh sach sau khi sap xep tang dan la:")
for i in a:
  print("\t", i, end="")


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese