Giải phương trình bậc 2 bằng PythonĐề bài: Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Python giải phương trình bậc 2 (đủ): ax^2 + bx + c = 0 (a, b != 0)
Yêu cầu kiến thức:

 • Phân tích, thiết kế giải thuật cho bài toán giải phương trình bậc 2

Code tham khảo dưới đây được viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

# Thu vien
import math

# Nhap du lieu
a = float(input('Nhap he so a: '))
while a == 0:
  if a == 0:
    print('Hay nhap lai he so a!')
    a = float(input('Nhap he so a: '))
b = float(input('Nhap he so b: '))
while b == 0:
  if b == 0:
    print('Hay nhap lai he so b!')
    b = float(input('Nhap he so b: '))
c = float(input('Nhap he so c: '))

# Giai va bien luan
delta = b * b - 4 * a * c
if delta > 0:
  x1 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a)
  x2 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a)
  print('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet la:')
  print('x1 = ', x1)
  print('x2 = ', x2)
elif delta == 0:
  x = -b / (2 * a)
  print('Phuong trinh co nghiem kep la:')
  print('x1 = x2 = ', x)
else:
  print('Phuong trinh vo nghiem')


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese