In các số nguyên tố nhỏ hơn n bằng PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python liệt kê các số nguyên tố không quá n.
Yêu cầu kiến thức:

 • Áp dụng vòng lặp for trong Python để ràng buộc số lần lặp
 • Kiểm tra tính chất của số nguyên tố

Code tham khảo dưới đây được viết bằng Python 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn
import math


def isPrimeNum(n):
  if n < 2:
    return False
  tg = int(math.sqrt(n))
  for i in range(2, tg + 1):
    if (n % i) == 0:
      return False
  return True


n = int(input('Nhap vao so nguyen duong n = '))
print('Cac so nguyen to khong qua ', n, ' la:')
if n >= 2:
  print(2)
  for i in range(3, n + 1):
    if isPrimeNum(i):
      print(i)
    i = i + 2


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese