Tìm ước số chung lớn nhất trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python đọc vào từ bàn phím hai số nguyên a, b. Tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên vừa nhập.
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách tìm ước số chung lớn nhất khi biết 2 số nguyên dương

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn


def USCLN_1(a, b):
  if b == 0:
    return a
  return USCLN_1(b, a % b)


def USCLN_2(a, b):
  r = a % b
  while r != 0:
    a = b
    b = r
    r = a % b
  return b


a = int(input('Nhap vao so nguyen duong a = '))
b = int(input('Nhao vao so nguyen duong b = '))

print('Uoc so chung lon nhat cua a va b la: ', USCLN_1(a, b))
print('Uoc so chung lon nhat cua a va b la: ', USCLN_2(a, b))


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese