Chương trình quản lý sinh viên bằng JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để quản lý sinh viên gồm các chức năng cơ bản như sau:

 1. Nhập danh sách sinh viên
 2. Xem danh sách sinh viên
 3. Sắp xếp và hiển thị danh sách sinh viên theo chiều tăng dần của điểm trung bình
 4. Tìm kiếm sinh viên theo tên

Giả sử mỗi sinh viên gồm các thuộc tính như ID, tên và điểm trung bình.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đối tượng chương trình từ đối tượng thực tế
 • Phân tích, xác định các thuộc tính cũng như phương thức của từng đối tượng
 • Xác định đúng kiểu dữ liệu cho các biến và các hàm
 • Phân chia thành các hàm cho hợp lý

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——Student.java
   |——SortByDiemTB.java
   |——QuanLySinhVien.java
|——UseClass
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Student.java:


package BuildClass;

import java.util.Scanner;

public class Student {
  // Thuoc tinh
  private int id;
  private String ten;
  private double diemTB;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Student() {

  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Student(int id, String ten, double diemTB) {
    this.id = id;
    this.ten = ten;
    this.diemTB = diemTB;
  }

  // Ham nhap vao thong tin sinh vien
  public void nhapThongTin(Scanner sc) {
    System.out.print("\tNhap id: ");
    id = sc.nextInt();
    System.out.print("\tNhap ten: ");
    sc.nextLine();
    ten = sc.nextLine();
    System.out.print("\tNhap diem trung binh: ");
    diemTB = sc.nextDouble();
  }

  // Ham hien thi thong tin sinh vien
  public void hienThiThongTin() {
    System.out.println("\tId: " + id);
    System.out.println("\tTen: " + ten);
    System.out.println("\tDiem trung binh: " + diemTB);
  }

  // Ham lay thong tin diem trung binh
  public double getDiemTB() {
    return diemTB;
  }

  // Ham lay thong tin ten sinh vien
  public String getTen() {
    return ten;
  }
}

File SortByDiemTB.java:


package BuildClass;

import java.util.Comparator;

public class SortByDiemTB implements Comparator {
  // Ham so sanh 2 doi tuong student
  public int compare(Student a, Student b) {
    return (int) (a.getDiemTB() - b.getDiemTB());
  }
}

File QuanLySinhVien.java:


package BuildClass;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

public class QuanLySinhVien {
  // Thuoc tinh
  private ArrayList dssv;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao
  public QuanLySinhVien() {
    dssv = new ArrayList(10);
  }

  // Ham them sinh vien vao danh sach
  public void themSV(Student sv) {
    dssv.add(sv);
  }

  // Ham nhap danh sach sinh vien
  public void nhapDanhSach(Scanner sc) {
    Student sv;

    System.out.print("Nhap so luong sinh vien: ");
    int n = sc.nextInt();

    System.out.println("Nhap danh sach sinh vien: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Sinh vien thu " + (i + 1) + " la:");
      sv = new Student();
      sv.nhapThongTin(sc);

      // Them sv vao danh sach
      themSV(sv);
    }
  }

  // Ham hien thi danh sach sinh vien
  public void hienThiDanhSach() {
    int i = 1;
    for (Student sv : dssv) {
      System.out.println("Sinh vien thu " + i + " la:");
      sv.hienThiThongTin();
      i++;
    }
  }

  // Ham sap xep sinh vien theo chieu tang dan cua diem trung binh
  public void sapXepTheoDiemTB() {
    // Sap xep
    Collections.sort(dssv, new SortByDiemTB());
  }

  // Ham tim kiem sinh vien theo ten
  public void timKiemTheoTen(String name) {
    for (Student sv : dssv) {
      if (name.equals(sv.getTen())) {
        sv.hienThiThongTin();
      }
    }
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.QuanLySinhVien;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao doi tuong quan ly
    QuanLySinhVien ql = new QuanLySinhVien();

    ql.nhapDanhSach(sc);

    System.out.println("Danh sach sinh vien vua nhap la:");
    ql.hienThiDanhSach();

    ql.sapXepTheoDiemTB();

    System.out.println("Danh sach sinh vien sau khi sap xep la:");
    ql.hienThiDanhSach();

    // Nhap ten can tim kiem
    System.out.print("Nhap vao ten sinh vien can tim kiem: ");
    sc.nextLine();
    String name = sc.nextLine();
    System.out.println("Thong tin sinh vien co ten la " + name + " la:");
    ql.timKiemTheoTen(name);

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese