Tạo và sử dụng lớp Point2D trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo và sử dụng lớp Point2D được mô tả theo ký pháp UML sau:

Point2D
– x: float
– y: float
+ Point2D()
+ Point2D(x: float, y: float)
+ move(dx: float, dy: float): void
+ distance(p2: Point2D): float
+ toString(): String

Trong đó:

 • Point2D() là hàm khởi tạo không tham số
 • Point2D(x: float, y: float) là hàm khởi tạo có tham số
 • move(dx: float, dy: float) là hàm di chuyển điểm đến vị trí mới
 • distance(p2: Point2D) là hàm tính khoảng cách giữa 2 điểm, áp dụng công thức
  d = √(x2-x1)*(x2-x1) + (y2-y1)*(y2-y1)
 • toString() là hàm hiển thị thông tin về tọa độ của điểm

Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu cho các biến
 • Xác định đối tượng chương trình từ đối tượng thực tế
 • Phân tích, thiết kế lập trình hướng đối tượng

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——Point2D.java
|——UseClass
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK 8.x:
File Point2D.java:


package BuildClass;

public class Point2D {
  // Thuoc tinh
  private double x;
  private double y;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong tham so
  public Point2D() {
    this.x = 0;
    this.y = 0;
  }

  // Ham khoi tao co tham so
  public Point2D(double x, double y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  // Thay doi vi tri cua diem
  public void move(double dx, double dy) {
    x += dx;
    y += dy;
  }

  // Tinh khoang cach giua 2 diem
  public double distance(Point2D d2) {
    return Math.sqrt((this.x - d2.x) * (this.x - d2.x) + (this.y - d2.y) * (this.y - d2.y));
  }

  // Hien thi thong tin
  @Override
  public String toString() {
    return "(" + this.x + "; " + this.y + ")";
  }

  // Cac ham setter

  public void setX(double x) {
    this.x = x;
  }

  public void setY(double y) {
    this.y = y;
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.Point2D;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao doi tuong
    Point2D A = new Point2D();
    Point2D B = new Point2D();

    // Nhap du lieu
    System.out.print("Nhap vao hoanh do diem A: ");
    A.setX(sc.nextDouble());
    System.out.print("Nhap vao tung do diem A: ");
    A.setY(sc.nextDouble());

    System.out.print("Nhap vao hoanh do diem B: ");
    B.setX(sc.nextDouble());
    System.out.print("Nhap vao tung do diem B: ");
    B.setY(sc.nextDouble());

    // Hien thi
    System.out.println("Toa diem diem A la: A" + A.toString());
    System.out.println("Toa diem diem A la: B" + B.toString());

    System.out.println("Khoang cach giua 2 diem A va B la: " + A.distance(B));

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời