Tạo máy tính đơn giản bằng Java SwingĐề bài: Viết chương trình có giao diện gồm 3 TextField dùng để chứa 2 toán hạng và 1 kết quả; 4 Button biểu diễn 4 phép toán Cộng, Trừ, Nhân và Chia. Mỗi khi người dùng ấn chuột vào một phép toán, chương trình sẽ tính toán và hiển thị ở trường TextField tương ứng.
Yêu cầu kiến thức:

 • Kế thừa và triển khai các phương thức đã được đề ra ở các lớp cha
 • Phân tích và thiết kế các đối tượng trên giao diện là các components
 • Hiểu rõ bản chất cách hoạt động các đối tượng

Cấu trúc thư mục:
src
|——buildUI
   |——SimpleCalculator.java
|——usingUI
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File SimpleCalculator.java:


package buildUI;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class SimpleCalculator extends JFrame implements ActionListener {
  // Khai bao 4 button
  private JButton btnCong;
  private JButton btnTru;
  private JButton btnNhan;
  private JButton btnChia;

  // Khai bao 3 textfield chua 2 so
  private JTextField tfNum1;
  private JTextField tfNum2;

  // Khai bao1 textfield hien thi ket qua
  private JTextField tfResult;

  // Khai bao container
  private Container cont;

  // Khai bao cac panel de gom nhom cac component
  private JPanel panel1, panel2;

  // Ham khoi tao
  public SimpleCalculator(String title) {
    super(title);

    cont = this.getContentPane();

    // Tao cac thanh phan tren giao dien khoi tao
    JLabel lbNum1 = new JLabel("Enter Number 1: ");
    tfNum1 = new JTextField();
    JLabel lbNum2 = new JLabel("Enter Number 2: ");
    tfNum2 = new JTextField();
    JLabel lbResult = new JLabel("Result: ");
    tfResult = new JTextField();

    // Vo hieu qua nhap cua tfResult
    tfResult.setEditable(false);

    // Dat cac component vao cac panel thich hop
    panel1 = new JPanel();
    panel1.setLayout(new GridLayout(3, 2)); // Layout gom 3 hang 2 cot
    panel1.add(lbNum1);
    panel1.add(tfNum1);
    panel1.add(lbNum2);
    panel1.add(tfNum2);
    panel1.add(lbResult);
    panel1.add(tfResult);

    // Tao 4 nut cho 4 phep toan
    btnCong = new JButton("+");
    btnTru = new JButton("-");
    btnNhan = new JButton("*");
    btnChia = new JButton("/");

    // Panel2 chua 5 4 phep toan
    panel2 = new JPanel();
    panel2.add(btnCong);
    panel2.add(btnTru);
    panel2.add(btnNhan);
    panel2.add(btnChia);

    // Dat panel 1 vao vung chinh giua cua container
    cont.add(panel1);

    // Dat panel 2 vao vung ben duoi
    cont.add(panel2, "South");

    // Gan Listen cho cac button tuong ung
    btnCong.addActionListener(this);
    btnTru.addActionListener(this);
    btnNhan.addActionListener(this);
    btnChia.addActionListener(this);

    // Thiet lap kich thuoc va hien thi
    this.pack();
    this.setVisible(true);
  }

  // Ham thuc hien phep cong
  public void cong() {
    // Lay tu du lieu
    double num1 = Double.parseDouble(tfNum1.getText());
    double num2 = Double.parseDouble(tfNum2.getText());

    // Tinh toan
    double result = num1 + num2;

    // Hien thi ket qua
    tfResult.setText(String.valueOf(result));
  }

  // Ham thuc hien phep tru
  public void tru() {
    // Lay tu du lieu
    double num1 = Double.parseDouble(tfNum1.getText());
    double num2 = Double.parseDouble(tfNum2.getText());

    // Tinh toan
    double result = num1 - num2;

    // Hien thi ket qua
    tfResult.setText(String.valueOf(result));
  }

  // Ham thuc hien phep nhan
  public void nhan() {
    // Lay tu du lieu
    double num1 = Double.parseDouble(tfNum1.getText());
    double num2 = Double.parseDouble(tfNum2.getText());

    // Tinh toan
    double result = num1 * num2;

    // Hien thi ket qua
    tfResult.setText(String.valueOf(result));
  }

  // Ham thuc hien phep chia
  public void chia() {
    // Lay tu du lieu
    double num1 = Double.parseDouble(tfNum1.getText());
    double num2 = Double.parseDouble(tfNum2.getText());

    // Tinh toan
    double result = num1 / num2;

    // Hien thi ket qua
    tfResult.setText(String.valueOf(result));
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    // Khi click btnCong, btnTru, btnNhan, btnChia
    if (e.getActionCommand() == "+") {
      cong();
    } else if (e.getActionCommand() == "-") {
      tru();
    } else if (e.getActionCommand() == "*") {
      nhan();
    } else if (e.getActionCommand() == "/") {
      chia();
    }
  }
}

File MainClass.java:


package usingUI;

import buildUI.SimpleCalculator;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Khai bao doi tuong
    SimpleCalculator slculator = new SimpleCalculator("Simple Calculator");
  }
}

Kết quả chương trình:


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese