Tạo máy tính bỏ túi bằng Java SwingĐề bài: Viết chương trình tạo một máy tính bỏ túi đơn giản bằng cách sử dụng Java Swing.
Yêu cầu kiến thức:

 • Kế thừa và triển khai các phương thức đã được đề ra ở các lớp cha
 • Phân tích và thiết kế các đối tượng trên giao diện là các components
 • Hiểu rõ bản chất cách hoạt động các đối tượng

Cấu trúc thư mục:
src
|——buildUI
   |——Calculator.java
|——usingUI
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Calculator.java:


package buildUI;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;

public class Calculator extends JFrame implements ActionListener {
  // Tao 1 textfield chua ket qua
  private JTextField tfResult;

  // Bien luu tru ket qua
  private double kq = 0;

  // Bien luu tru phep toan
  private String phep = "=";

  // Bien nhan biet chua co nut nao duoc an
  private boolean click = true;

  // Thiet lap giao dien
  public Calculator() {
    setTitle("Calculator");
    setSize(300, 400);
    setLayout(new BorderLayout());

    // Dat gia tri mac dinh khoi tao bang 0
    tfResult = new JTextField("0");
    // Dat thuoc tinh chi doc
    tfResult.setEditable(false);
    // Dat tai vi tri o tren cung cua giao dien
    add(tfResult, "North");

    // Tao panel chua cac nut may tinh
    Panel panel = new Panel();
    // Chia panel lam 16 oo bang nhau de chua 16 nut
    panel.setLayout(new GridLayout(4, 4));
    // Danh sach 16 nut
    String[] arr = {"7", "8", "9", "/",
        "4", "5", "6", "*",
        "1", "2", "3", "-",
        "0", ".", "=", "+"};
    // Dat cac nut vao panel, gan doi tuong listen
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      Button button = new Button(arr[i]);
      panel.add(button);
      button.addActionListener(this);
    }
    // Dat panel vao vi tri chinh giua
    add(panel, "Center");

    // Cho phep dong cua so bang chuot o goc phai tren
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    // Lay ten nut vua bi an
    String s = e.getActionCommand();

    // Neu nut la so hay dau cham
    if ('0' <= s.charAt(0) && s.charAt(0) <= '9'
        || s.equals(".")) {
      // Neu la so duoc click dau tien
      if (click) {
        // Hien thi so vao tfResult
        tfResult.setText(s);
      } else { // Neu khong phai so duoc bam dau tien
        // Lay cac so hien co cua tfResult va them vao sau cung so vua bam
        tfResult.setText(tfResult.getText() + s);
      }

      // Thiet lap lai de lam dau so dau tien duoc bam
      click = false;
    } else { // Neu khong phai la so hoac dau cham
      if (click) {
        // Neu la dau - ma lai la ky tu dau tien la dau am
        if (s.equals("-")) {
          tfResult.setText(s);
          click = false;
        } else {
          phep = s;
        }
      } else { // Neu da co so, nut vua an la phep toan
        double x = Double.parseDouble(tfResult.getText());
        calculator(x);
        phep = s;
        click = true;
      }
    }
  }

  // Dinh nghia ham tinh toan
  public void calculator(double n) {
    if (phep.equals("+")) {
      kq += n;
    } else if (phep.equals("-")) {
      kq -= n;
    } else if (phep.equals("*")) {
      kq *= n;
    } else if (phep.equals("/")) {
      kq /= n;
    } else if (phep.equals("=")) {
      kq = n;
    }

    tfResult.setText(kq + "");
  }
}

File MainClass.java:


package usingUI;

import buildUI.Calculator;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Khai bao doi tuong
    Calculator calculator = new Calculator();
    calculator.show();
  }
}

Kết quả chương trình:


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese