Tạo và sử dụng lớp Fraction trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo và sử dụng lớp Fraction để biểu diễn lớp phân số gồm các phương thức sau:

 1. Fraction(): Hàm khởi tạo không tham số
 2. Fraction(int tuSo, int mauSo): Hàm khởi tạo có đối số
 3. add(Fraction ps2): Công 2 phân số
 4. sub(Fraction ps2): Trừ 2 phân số
 5. mul(Fraction ps2): Nhân 2 phân số
 6. div(Fraction ps2): Chia 2 phân số
 7. inverse(): Nghịch đảo phân số
 8. reduce(): Tối giản phân số
 9. display(): Hiển thị phân số theo đúng định dạng.

Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định, chuyển từ đối tượng thực tế thành đối tượng chương trình
 • Xác định thuộc tính và phương thức cho mỗi lớp, đối tượng
 • Xác định kiểu dữ liệu cho thuộc tính và phương thức

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——Fraction.java
|——UseClass
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Fraction.java:


package BuildClass;

import java.util.Scanner;

public class Fraction {
  // Thuoc tinh
  private int tuSo;
  private int mauSo;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Fraction() {
    tuSo = 0;
    mauSo = 1;
  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Fraction(int tuSo, int mauSo) {
    if (mauSo == 0) {
      System.out.println("Mau so khong duoc bang 0");
      tuSo = 0;
      mauSo = 1;
    } else {
      this.tuSo = tuSo;
      this.mauSo = mauSo;
    }
  }

  // Ham nhap phan so
  public void enterFrac(Scanner sc) {
    int ts, ms;
    do {
      System.out.print("\tNhap vao tu so: ");
      ts = sc.nextInt();
      System.out.print("\tNhap vao mau so: ");
      ms = sc.nextInt();

      if (ms == 0) {
        System.out.println("Nhap lai thong tin cho phan so!");
      }
    } while (ms == 0);
    tuSo = ts;
    mauSo = ms;
  }

  // Ham hien thi phan so
  public void display() {
    if (tuSo * mauSo < 0) {
      System.out.println("-" + Math.abs(tuSo) + "/" + Math.abs(mauSo));
    } else {
      System.out.println(Math.abs(tuSo) + "/" + Math.abs(mauSo));
    }
  }

  // Ham cong 2 phan so
  public Fraction add(Fraction ps2) {
    int ts = tuSo * ps2.mauSo + ps2.tuSo * mauSo;
    int ms = mauSo * ps2.mauSo;
    return new Fraction(ts, ms);
  }

  // Ham tru 2 phan so
  public Fraction sub(Fraction ps2) {
    int ts = tuSo * ps2.mauSo - ps2.tuSo * mauSo;
    int ms = mauSo * ps2.mauSo;
    return new Fraction(ts, ms);
  }

  // Ham nhan 2 phan so
  public Fraction mul(Fraction ps2) {
    int ts = tuSo * ps2.tuSo;
    int ms = mauSo * ps2.mauSo;
    return new Fraction(ts, ms);
  }

  // Ham nghich dao phan so
  public void inverse() {
    int tg = tuSo;
    tuSo = mauSo;
    mauSo = tg;
  }

  // Chia 2 phan so
  public Fraction div(Fraction ps2) {
    // Nghich dao ps2
    int tg = ps2.tuSo;
    ps2.tuSo = ps2.mauSo;
    ps2.mauSo = tg;

    // Nhan this vs ps2 (da nghich dao)
    int ts = tuSo * ps2.tuSo;
    int ms = mauSo * ps2.mauSo;
    return new Fraction(ts, ms);
  }

  // Ham toi gian phan so
  public void reduce() {
    // Tim uscln
    int a = tuSo;
    int b = mauSo;
    int r = a % b;
    while (r != 0) {
      a = b;
      b = r;
      r = a % b;
    }

    // Toi gian phan so
    tuSo /= b;
    mauSo /= b;
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.Fraction;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao doi tuong
    Fraction ps1 = new Fraction();
    Fraction ps2 = new Fraction();
    Fraction psTong;
    Fraction psThuong;

    // Nhap du lieu
    System.out.println("Nhap du lieu cho phan so 1:");
    ps1.enterFrac(sc);
    System.out.println("Nhap du lieu cho phan so 2:");
    ps2.enterFrac(sc);

    // Hien thi
    System.out.println("Phan so 1 vua nhap la:");
    ps1.display();
    System.out.println("Phan so 2 vua nhap la:");
    ps2.display();

    // Cong 2 phan so
    psTong = ps1.add(ps2);

    // Chia 2 phan so
    psThuong = ps1.div(ps2);

    // Hien thi
    System.out.println("Phan so tong la:");
    psTong.display();
    System.out.println("Thuong phan so la:");
    psThuong.display();

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese