Xây dựng giao diện Quiz trong Swing JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo giao diện chứa nội dung một câu hỏi và 4 đáp án cho phép người dùng chọn.
Yêu cầu kiến thức:

 • Kế thừa và triển khai các phương thức đã được đề ra ở các lớp cha
 • Phân tích và thiết kế các đối tượng trên giao diện là các components
 • Hiểu rõ bản chất cách hoạt động các đối tượng

Cấu trúc thư mục:
src
|——buildUI
   |——Quiz.java
|——usingUI
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Quiz.java:


package buildUI;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Quiz extends JFrame {
  // Tao 4 JRadioButton
  JRadioButton rdb1 = new JRadioButton("4 bit", false);
  JRadioButton rdb2 = new JRadioButton("7 bit", false);
  JRadioButton rdb3 = new JRadioButton("8 bit", false);
  JRadioButton rdb4 = new JRadioButton("16 bit", false);

  // Ham khoi tao
  public Quiz(String title) {
    // Ham khoi tao lop JFrame
    super(title);

    // Lay tang contentPane cua Jrame
    Container con = this.getContentPane();

    // Thiet lap layout cho con la gridlayout
    con.setLayout(new GridLayout(5, 1));

    // Gom nhom radiobutton
    ButtonGroup bg = new ButtonGroup();
    bg.add(rdb1);
    bg.add(rdb2);
    bg.add(rdb3);
    bg.add(rdb4);

    // Dat cac component vao container
    con.add(new Label("Kích thước của 1 Char là bao nhiêu?"));
    con.add(rdb1);
    con.add(rdb2);
    con.add(rdb3);
    con.add(rdb4);
  }
}

File MainClas.java:


package usingUI;

import buildUI.Quiz;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Tao doi tuong va hien thi
    Quiz quiz = new Quiz("Kiểm tra cuối kỳ");
    quiz.setSize(550, 550);
    quiz.setVisible(true);
  }
}

Kết quả chương trình:
bai36-quiz

Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese