Kiểm tra tam giác hợp lệ trong Java ExceptionĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java xây dựng lớp TriangleEdgesException biểu diễn lỗi giá trị cạnh của tam giác không hợp lệ. Viết chương trình nhập 3 cạnh của một tam giác, nếu cạnh không hợp lệ thì chương trình thông báo lỗi.
Yêu cầu kiến thức:

 • Kiến thức về lớp con kế thừa lớp cha. Ở đây tôi sẽ thiết kế thông báo lỗi bằng cách xây dựng 1 lớp sinh ra thông báo lỗi, lớp này được kế thừa từ lớp Exception.
 • Xác định kiểu dữ liệu cho các hàm và các biến cần sử dụng.
 • Kiến thức về biểu thức chính quy (Regular Expression).

Cấu trúc thư mục:
src
|——triangleEdgesException
   |——TriangleEdgesException.java
|——triangleEdgesCheck
   |——TriangleEdgesCheck.java
|——using
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File TriangleEdgesException.java:


package triangleEdgesException;

public class TriangleEdgesException extends Exception {
  // Ham khoi tao
  public TriangleEdgesException(String str) {
    super(str);
  }
}

File TriangleEdgesCheck.java:


package triangleEdgesCheck;

import triangleEdgesException.TriangleEdgesException;

public class TriangleEdgesCheck {
  // Ham kiem tra tam giac hop le
  public void checkTriangleEdges(double a, double b, double c) throws TriangleEdgesException {
    if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
      throw new TriangleEdgesException("Loi: Tam giac khong hop le!");
    } else {
      System.out.println("Tam giac hop le!");
    }
  }
}

File MainClass.java:


package using;

import triangleEdgesCheck.TriangleEdgesCheck;
import triangleEdgesException.TriangleEdgesException;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao doi tuong
    TriangleEdgesCheck check = new TriangleEdgesCheck();

    // Nhap du lieu
    try {
      System.out.print("Nhap vao canh thu nhat: ");
      int a = sc.nextInt();
      System.out.print("Nhap vao canh thu hai: ");
      int b = sc.nextInt();
      System.out.print("Nhap vao canh thu ba: ");
      int c = sc.nextInt();

      try {
        check.checkTriangleEdges(a, b, c);
      } catch (TriangleEdgesException ex) {
        System.out.println(ex.getMessage());
      }
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Sai: khong dung dinh dang!");
    }

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese