Kiểm tra định dạng số điện thoại trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java xây dựng lớp PhoneException biểu diễn lỗi số điện thoại không hợp lệ. Viết chương trình nhập vào một số điện thoại (dạng chuỗi số), nếu số điện thoại không hợp lệ thì chương trình thông báo lỗi.
Yêu cầu kiến thức:

 • Kiến thức về lớp con kế thừa lớp cha. Ở đây tôi sẽ thiết kế thông báo lỗi bằng cách xây dựng 1 lớp sinh ra thông báo lỗi, lớp này được kế thừa từ lớp Exception.
 • Xác định kiểu dữ liệu cho các hàm và các biến cần sử dụng.
 • Kiến thức về biểu thức chính quy (Regular Expression).

Cấu trúc thư mục:
src
|——phoneException
   |——PhoneException.java
|——phoneCheck
   |——PhoneCheck.java
|——using
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File PhoneException.java:


package phoneException;

public class PhoneException extends Exception {
  // Ham khoi tao
  public PhoneException(String str) {
    super(str);
  }
}

File PhoneException.java:


package phoneCheck;

import phoneException.PhoneException;

public class PhoneCheck {
  // Ham kiem tra dinh dang so dien thoai
  public void checkPhone(String str) throws PhoneException {
    // Bieu thuc chinh quy mo ta dinh dang so dien thoai
    String reg = "^(0|\\+84)(\\s|\\.)?((3[2-9])|(5[689])|(7[06-9])|(8[1-689])|(9[0-46-9]))(\\d)(\\s|\\.)?(\\d{3})(\\s|\\.)?(\\d{3})$";

    // Kiem tra dinh dang
    boolean kt = str.matches(reg);

    if (kt == false) {
      throw new PhoneException("Loi: Khong dung dinh dang!");
    } else {
      System.out.println("Dung dinh dang so dien thoai!");
    }
  }
}

File PhoneException.java:


package using;

import phoneCheck.PhoneCheck;
import phoneException.PhoneException;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao doi tuong
    PhoneCheck phoneCheck = new PhoneCheck();

    // Nhap du lieu
    System.out.print("Nhap vao chuoi so dien thoai: ");
    String str = sc.nextLine();

    // Kiem tra dinh dang
    try {
      phoneCheck.checkPhone(str);
    } catch (PhoneException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

You may also like...

Trả lời