Ôn tập OOP cơ bản trong Java

26 học viên

Giới thiệu khóa học:

Lập trình hướng đối tượng là tìm cách chia chương trình thành các đối tượng. Đối tượng là thực thể của chương trình, trong đó đối tượng là sự kết hợp của dữ liệu và các hàm thao tác trên dữ liệu đó.
Mô hình của lập trình hướng đối tượng như sau:
Mô hình lập trình hướng đối tượng
Trong chuỗi bài học này, chúng ta sẽ cùng ôn tập những kiến thức cơ bản của Lập trình hướng đối tượng trong Java. Bao gồm những bài ôn tập từ cơ bản đến nâng cao, những kiến thức về tính đóng gói, tính kế thừa, tính đa hình, các thao tác xử lý chuỗi, xử lý mảng, các collection trong Java.

Hướng dẫn đăng ký khoá học:

Documents:

Documents

Giáo viên

Miễn phí
EnglishVietnamese