Ôn tập OOP cơ bản trong Java

Bài 8: Cán bộ giáo viên

Đề bài: Khoa CNTT cần quản lý việc thanh toán tiền lương cho các cán bộ giáo viên trong khoa. Để quản lý được, thì nhà quản lý cần có những thông tin như sau:

  • Với mỗi cán bộ giáo viên, có các thông tin như sau: Lương cứng, thưởng, phạt, lương thực lĩnh và các thông tin cá nhân của mỗi cán bộ giáo viên.
  • Các thông tin cá nhân của mỗi cán bộ giáo viên: Họ và tên, ngày sinh, quê quán.
  1. Hãy xây dựng lớp Nguoi để quản lý các thông tin cá nhân về mỗi cán bộ giáo viên
  2. Xây dựng lớp CBGV (cán bộ giáo viên) để quản lý các thông tin về mỗi cán bộ giáo viên
  3. Xây dựng các phương thức: nhập, hiển thị các thông tin cá nhân của mỗi cán bộ giáo viên
  4. Tính lương thực lĩnh cho mỗi cán bộ nếu công thức tính lương được tính như sau:
    Lương thực lĩnh = Lương cứng + thưởng – phạt
  5. In ra danh sách những cán bộ có lương thực lĩnh lớn hơn bằng 8 triệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap