Ôn tập OOP cơ bản trong Java

Bài 1: Phân số

Đề bài: Xây dựng lớp phân số với hai thuộc tính riêng xác định tử số và mẫu số của phân số và xây dựng các phương thức:

  • Các hàm khởi tạo (constructor) trong trường hợp không có tham số và trường hợp có 2 tham số tử số và mẫu số
  • Các hàm thực hiện phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân số
  • Hàm thực hiện kiểm tra một phân số có phải tối giản hay không
  • Hàm tìm tìm dạng tối giản của phân số
  • Hàm tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên.

Viết chương trình ứng dụng, trong đó khai báo 3 đối số phân số là sp1, sp2 và spTong để tương tác với các hàm có trong lớp phân số trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap