Kiểm tra định dạng PIN trong Java ExceptionĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java xây dựng lớp PINException biểu diễn lỗi định dạng số PIN (giả sử định dạng chuỗi số PIN hợp lệ là chuỗi có 4 ký tự số). Viết chương trình nhập chuỗi và thông báo lỗi nếu chuỗi nhập không đúng định dạng số PIN.
Yêu cầu kiến thức:

 • Kiến thức về lớp con kế thừa lớp cha. Ở đây tôi sẽ thiết kế thông báo lỗi bằng cách xây dựng 1 lớp sinh ra thông báo lỗi, lớp này được kế thừa từ lớp Exception.
 • Xác định kiểu dữ liệu cho các hàm và các biến cần sử dụng.
 • Kiến thức về biểu thức chính quy (Regular Expression).

Cấu trúc thư mục:
src
|——PINException
   |——PINException.java
|——PINCheck
   |——PINCheck.java
|——using
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File PINException.java:


package PINException;

public class PINException extends Exception {
  // Ham khoi tao
  public PINException(String str) {
    super(str);
  }
}

File PINCheck.java:


package PINCheck;

import PINException.PINException;

public class CheckPIN {
  // Ham kiem tra dinh dang PIN
  public void checkPIN(String str) throws PINException {
    // Tao bieu thuc chinh quy
    String reg = "^\\d{4}$";

    // Kiem tra
    boolean kt = str.matches(reg);

    if (kt == false) {
      throw new PINException("Loi: Khong dung dinh dang PIN!");
    } else {
      System.out.println("Dung dinh dang PIN!");
    }
  }
}

File MainClass.java:


package using;

import PINCheck.CheckPIN;
import PINException.PINException;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao doi tuong
    CheckPIN checkPIN = new CheckPIN();

    // Nhap du lieu
    System.out.print("Nhap ma PIN: ");
    String pin = sc.nextLine();

    // Kiem tra dinh dang
    try {
      checkPIN.checkPIN(pin);
    } catch (PINException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese