Kiểm tra số nguyên tố trong JavaĐề bài: Viết chương trình kiểm tra số nguyên n nhập vào từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không?
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định chính xác kiểu dữ liệu của các biến
 • Định nghĩa “Số nguyên tố là gì”?
 • Sử dụng vòng lặp for và phương pháp gắn cờ

Code tham khảo dưới dây được viết trên JDK 8.x:


package timoday;

import java.util.Scanner;

public class Main {

  // Ham Kiem tra n co phai la so nguyen to hay khong
  public static boolean isPrime(int n) {
    if (n <= 1) {
      return false;
    }

    for (int i = 2; i <= n / 2; i++) {
      if (n % i == 0) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc=new Scanner(System.in);

    System.out.print("Nhập vào số nguyên n = ");
    int n=sc.nextInt();

    if(isPrime(n)){
      System.out.println(n+" là số nguyên tố!");
    } else {
      System.out.println(n+" không là số nguyên tố!");
    }

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese