Kiểm tra định dạng web trong Java ExceptionĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java xây dựng lớp WebAddressException dùng để biểu diễn lỗi định dạng địa chỉ trang web không hợp lệ. Viết chương trình nhập địa chỉ trang web, kiểm tra nếu không đúng định dạng thì báo lỗi.
Yêu cầu kiến thức:

 • Kiến thức về lớp con kế thừa lớp cha. Ở đây tôi sẽ thiết kế thông báo lỗi bằng cách xây dựng 1 lớp sinh ra thông báo lỗi, lớp này được kế thừa từ lớp Exception.
 • Xác định kiểu dữ liệu cho các hàm và các biến cần sử dụng.
 • Kiến thức về biểu thức chính quy (Regular Expression).

Cấu trúc thư mục:
src
|——WebAddressEception
   |——WebAddressEception.java
|——CheckWebAddress
   |——CheckWebAddress.java
|——Using
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File WebAddressEception.java:


package WebAddressException;

public class WebAddressException extends Exception {
  // Ham khoi tao
  public WebAddressException(String str) {
    super(str);
  }
}

File CheckWebAddress.java:


package CheckWebAddress;

import WebAddressException.WebAddressException;

public class CheckWebAddress {
  // Ham kiem tra dia chi web
  public void checkWebAddress(String str) throws WebAddressException {
    // Tao bieu thuc chinh quy de kiem tra dinh dang
    String reg = "^https?://([\\w-]+\\.)+[\\w]+(/[\\w-./?%=]*)?$";

    // So sanh voi gia tri dia chi truyen vao
    boolean kt = str.matches(reg);

    // Ket qua
    if (kt == false) {
      throw new WebAddressException("Dia chi web khong hop le!");
    } else {
      System.out.println("Dia chi web hop le!");
    }
  }
}

File MainClass.java:


package Using;

import CheckWebAddress.CheckWebAddress;
import WebAddressException.WebAddressException;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao doi tuong
    CheckWebAddress checkWebAddress = new CheckWebAddress();

    // Nhap du lieu
    System.out.print("Nhap vao dai chi web: ");
    String str = sc.nextLine();

    // Kiem tra
    try {
      checkWebAddress.checkWebAddress(str);
    } catch (WebAddressException e) {
      System.out.println(e.getMessage());
    }

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese